BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 Do pobrania : UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MONISTRÓW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Programu otwierania danych publicznych"

 

 

 

 

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.


Wnioski realizuje:

 

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32
78-301 Świdwin

Telefon:

tel: +48 261 533 069

fax: +48 261 532 868

 

 E-mail: 21blt.rzecznik@ron.mil.pl

               

 strona www:

www.21blot.wp.mil.pl

 

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

- ustnej lub telefonicznej;

- pisemnej (opcjonalnie – zamieszczony opracowany wzór wniosku do pobrania) 

- elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej 21.BLT   

  

 POBIERZ WNIOSEK

 

- dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

 

 

Opłaty
W przypadku, gdy 21.BLT poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.


Dodatkowe koszty dotyczą w szczególności materiałów i nośnika elektronicznego, na którym zapisana zostanie  informacja publiczna.

 

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail:        21blt@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).
Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bez wnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 21. BLT pod adresem www.21blot.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).
Nie będą także udzielane porady prawne.
Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

Data utworzenia:02.05.2019

Autor: mł. chor. Jacek DAŚKO

Data publikacji: 02.05.2019

Osoba publikująca: mł. chor. Jacek DAŚKO

Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2019

Osoba modyfikująca: mł. chor. Jacek DAŚKO

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych