BIP
21. Baza Lotnictwa Taktycznego
Aktualności
OFERTY PRACY
08.08.2019
Nowe oferty pracy

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
Kierownik Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Miejsce pracy: Trzebiatów

Opis stanowiska

·      Nadzór nad prawidłową pracą podległego personelu

·      Prowadzenie gospodarki nieruchomościami w zakresie planowania konserwacji i napraw,

·      Nadzór i  rozliczanie robót remontowo-budowlanych wykonywanych systemem zleconym,

·      Opiniowanie programów organizacyjno – funkcjonalnych i projektów budowlanych zadań inwestycyjnych  i remontowych

·      Udział w odbiorach częściowych, końcowych, przeglądach gwarancyjnych oraz przeglądach okresowych wynikających z prawa budowlanego

·      organizowanie kontroli okresowych obiektów budowlanych.

Wymagania

·      Wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa.

·      Doświadczenie w zakresie organizacji technicznego utrzymania nieruchomości – min. 3 lata.

·      Umiejętność kierowania zespołem podwładnych.

·      Umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, inicjatywa, zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji. i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

·      Podstawowa znajomość obsługi komputera i kosztorysowania

·      Znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz wydanych do nich rozporządzeń

·      Posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów

 Oferujemy:

·      stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

·      pracę w przyjaznym zespole;

·      benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci, bony)

·      nieoprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe;

·      możliwość korzystania z KKOP;

·      możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP - 50%;

·      dodatkowe wynagrodzenie roczne;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV;

·      list motywacyjny;

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

Miejsce składania dokumentów:

 

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Kancelaria jawna

 

 

 

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
Inspektor Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Miejsce pracy: Trzebiatów

Opis stanowiska

·      Opracowywanie specyfikacji technicznych

·      Wykonywanie kosztorysów inwestorskich

·      Udział w przeglądach technicznych budynków i budowli

·      Doradztwo techniczne w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości

·      Udział w odbiorach częściowych, końcowych, przeglądach gwarancyjnych oraz przeglądach okresowych wynikających z prawa budowlanego

·      Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonawstwem i rozliczaniem robót konserwacyjnych i remontowych

Wymagania

·      Wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie budownictwa.

·      Doświadczenie w zakresie organizacji technicznego utrzymania nieruchomości – min. 3 lata.

·      Umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, inicjatywa, zdolności organizacyjne,

·      Podstawowa znajomość obsługi komputera i kosztorysowania

·      Znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz wydanych do nich rozporządzeń

·      Posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów

 Oferujemy:

·      stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

·      pracę w przyjaznym zespole;

·      benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)

·      pożyczki na cele mieszkaniowe

·      możliwość korzystania z KKOP

·      możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP - 50%

·      dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV,

·      list motywacyjny,

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Kancelaria jawna

 

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury

Miejsce pracy: Trzebiatów

Opis stanowiska

·      Prawidłowe prowadzenie zadań związanych z obsługą infrastruktury;

·      Przygotowywanie danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych, kosztów inwestorskich, opisów technicznych wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie planów;

·      Realizacja zadań wynikających z przepisów i ustaleń organów nadzoru budowlanego, wojskowej,  inspekcji gospodarki energetycznej, dozoru technicznego;

·      Nadzór nad przeglądami i kontrolami sprawności technicznej obiektów, koordynowanie usuwania skutków zniszczeń, uszkodzeń, awarii, 

·      Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonawstwem i rozliczaniem robót konserwacyjnych i remontowych

Wymagania

·      Doświadczenie na stanowisku kierowniczym – min. 3 lata.;

·      Wykształcenie wyższe lub średnie: techniczne lub budowlane;

·      Umiejętności pracy w zespole, sumienność, inicjatywa;

·      Znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz wydanych do nich rozporządzeń;

·      Posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Izby Inżynierów.

 

Oferujemy:

·      stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

·      pracę w przyjaznym zespole;

·      benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)

·      nieoprocentowana pożyczka na cele mieszkaniowe;

·      możliwość korzystania z KKOP;

·      możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP - 50%;

·      dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      CV;

·      list motywacyjny;

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

Kancelaria jawna

 

Za wszystkie aplikacje dziękujemy, ale zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.


   Informacja ogólna

  dotycząca przewarzania danych osobowych przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie pełniąca funkcję WOG

Zgodnie z przepisami RODO 21. Baza Lotnictwa Taktycznego (zwana dalej 21.BLT) jest zobowiązana przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawa i zadbać o właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych w związku z zabezpieczeniem działalności 21.BLT i  realizacją zadań zabezpieczających inne jednostki i instytucje wojskowe będących na zaopatrzeniu 21.BLT.

 Niemniej jednak w zakresie, w którym 21.BLT bezpośrednio wykonuje zadania związane z  obronnością, regulacje RODO zostają wyłączone. W ich miejsce stosuje się  odpowiednie procedury resortowe (np. przepisy  o ochronie informacji niejawnych i inne przepisy prawa powszechnego i wewnętrznego).

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest 21. Baza Lotnictwa Taktycznego  z siedzibą:

ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

tel. 261 533 252, adres email: 21blt@ron.mil.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres email: 21blt.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie pod numerem 261 533 524.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego)

w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

             dostępu do danych osobowych,

             żądanie ich sprostowania,

             prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,

             prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych